Oleg Pryalkov

Oleg Pryalkov Photo

OLAP разработка

Fast Reports Team: Oleg Pryalkov - OLAP Development at Fast Reports